Taisyklės

Dalyvavimo programoje taisyklės savanoriams

Svarbiausias kiekvieno savanorio uždavinys yra sukurti reikšmingus, patikimus ryšius su jam paskirtu Mažuoju Draugu, kad draugystė duotų abiems naudos. Todėl savanoris įsipareigoja:

 • Susitikti su Mažuoju Draugu kas savaitę po 2 val.
 • Susitikti su Mažuoju Draugu susitartu laiku. Tuoj pat paskambinti Mažajam Draugui ir/arba jo tėvams, jei dėl nenumatytų įvykių negalės susitikti. Būti pastoviu, patikimu Didžiuoju Draugu ir visada laikytis savo pažadų.
 • Nesusitikinėti su Mažuoju Draugu vėlai vakare ir nakties metu pirmąjį pusmetį.
 • Neįtraukti Mažojo Draugo į grėsmingą fizinei ir psichinei sveikatai veiklą (alkoholio, tabako vartojimas, važiavimas dideliu greičiu, vaikščiojimas į barus ir kt.).
 • Palaikyti pastovų ryšį su „Big Brothers Big Sisters" programa, atsakyti į jų laiškus ar skambučius.
 • Nedelsiant kreiptis į „Big Brothers Big Sisters" programos darbuotojas patarimo, jei atsiras problemų tarp jo ir Mažojo Draugo, arba jo ir Mažojo Draugo tėvų.
 • Informuoti „Big Brothers Big Sisters" programą, jei pasikeis gyvenamoji vieta, telefonas, darbo (mokslo) vieta arba atsiras kitos aplinkybės, iš esmės įtakojančios draugystę.
 • Suprasti, kad neprivalo Mažojo Draugo bei jo šeimos remti materialiai, teikti kitokių paslaugų. Jeigu abejotų kaip pasielgti, kreiptis į programos darbuotojas patarimo.
 • Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime, aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.

Dalyvavimo programoje taisyklės mažiesiems draugams

Žmogus tik būdamas draugiškas gali turėti draugų. Todėl kiekvienas Mažasis Draugas stengsis susidraugauti su jam paskirtu Didžiuoju Draugu pagal šias taisykles:

 • Susitikti su Didžiuoju Draugu kas savaitę po 2 val.
 • Susitikti sutartu laiku. Tuoj pat pranešti Didžiajam Draugui, jei susirgtų, netikėtai įvyktų kas nors šeimoje ar mokykloje ir jis negalėtų ateiti į susitikimą.
 • Neprašyti ir nelaukti, kad jo Didysis Draugas pirktų dovanas ar daiktus, duotų pinigų.
 • Pabandyti veikti ką nors naujo su Didžiuoju Draugu.
 • Papasakoti „Big Brothers Big Sisters" programos darbuotojoms ir mamai/tėčiui ką veikia, kai susitinka su Didžiuoju Draugu.
 • Pranešti „Big Brothers Big Sisters" programos darbuotojoms ir mamai/tėčiui, jei atsiras kokių problemų ar rūpesčių (Didysis Draugas nesusitinka ar nepaskambina keletą savaičių be įspėjimo, tėvai nepritaria draugystei, arba jis nesupranta, kas darosi su jo draugyste).
 • Pasikalbėti telefonu arba parašyti laišką, jei paskambintų arba parašytų „Big Brothers Big Sisters" programos darbuotojos.
 • Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime, aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.
 • Dalyvavimo programoje taisyklės tėvams/globėjams
 • Nuo vaiko tėvų ir globėjų labai priklauso vaiko ir savanorio santykių vystymasis. Norėdami, kad draugystė vystytųsi sėkmingai ar duotų jų vaikui naudos, tėvai ir globėjai įsipareigoja:
 • Būti kantriais, žinant, kad tikrai draugystei sustiprėti reikia laiko. Vertinti Didžiojo Draugo darbą, domėtis, ką vaikas veikia susitikęs su Didžiuoju Draugu.
 • Nenaudoti draudimo vaikui susitikti su Didžiuoju Draugu kaip bausmės. Jei savanoris ir vaikas jau yra susitaręs susitikti, pasistengti prisiderinti prie jų dienotvarkės.
 • Nereikalauti, kad kiti vaikai prisijungtų prie vaiko ir Didžiojo Draugo veiklų ir susitikimų.
 • Neleisti susitikinėti vaikui su Didžiuoju Draugu vėlai vakare ar nakties metu per pirmąjį pusmetį.
 • Palaikyti pastovų ryšį su „Big Brothers Big Sisters" programa, atsakyti į jų laiškus ar skambučius.
 • Vieną kartą per mėnesį PATIEMS paskambinti į Paramos vaikams centrą ir informuoti, kaip klostosi Mažojo ir Didžiojo Draugų draugystė.
 • Atsiradus nenumatytoms problemoms, susijusioms su vaiko ir savanorio draugyste arba Didžiajam Draugui nesusitiks ar nepaskambins 2 savaites be įspėjimo, NEDELSIANT paskambinti programos darbuotojoms.
 • Nereikalauti, kad Didysis Draugas duotų pinigų, dirbtų kaip korepetitorius su vaiku bei teiktų kitokias paslaugas šeimai.
 • Nedelsiant pranešti, jei pasikeis vaiko gyvenamoji/mokymosi vieta, adresas bei telefonas.
 • Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime ir aptarti, kaip klostėsi vaiko ir savanorio draugystė.

Draugysčių koordinatorių įsipareigojimai

Tam, kad kiekviena Mažojo ir Didžiojo Draugų draugystė augtų, stiprėtų, vystytųsi sėkmingai ir duotų naudos draugysčių koordinatoriai:

 • Sudarys ir aptars draugystės gaires bei tikslus.
 • Kartą per mėnesį susisieks su Mažuoju Draugu ir Didžiuoju Draugu, kad sužinotų, kaip klostosi jų draugystė.
 • Prižiūrės, kad būtų laikomasi „Big Brothers Big Sisters" programos taisyklių. Jei kuri nors iš pusių nesilaikys programos taisyklių, tada draugystės kontraktas bus peržiūrėtas.
 • Kai apie problemas draugystėje praneš tėvai, Didysis Draugas ar Mažasis Draugas, nedelsiant jas išaiškins bei padės jas spręsti.
 • Informuos Mažąjį bei Didįjį Draugus apie „Big Brothers Big Sisters" programos renginius.
 • Surengs užbaigiamąjį susitikimą aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.
   
© 2010 Jaunimo centras